Окуу-тарбиялык иштер

Иштин багыттары:

Окуу бөлүм башчысынын иш планы:

 • Усулдук кеңештин иш планы. Маалымат /сүрөт/
 • Чейректик отчёт
 • Кызматтык милдет
 • Бирикмелердин иш планы
 • Мугалимдердин тажрыйба алмашуусу.

Окуу тарбия иштери боюнча уюштуруучунун иш планы:

 • Атуулдук-патриоттук;
 • Этикалык жана кѳркѳм-эстетикалык;
 • Спорттук-ден соолукту чыңдоочу;
 • Укук бузуунун профилактикасы;
 • Тарбиялоо процессине үй-бүлѳнү тартуу

 

 

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета